About
Vinhomes Royal Island là s? k?t h?p tinh t? gi?a ngh? thu?t ki?n trúc và v? d?p thiên nhiên hòa quy?n t?o nên m?t không gian s?ng lý tu?ng, noi mà tinh th?n h?nh phúc du?c hòa mình vào t?ng du?ng nét c?a công trình. D? án Vinhomes Royal Island có quy mô lên d?n 869,53ha g?m các lo?i hình s?n ph?m nhu Nhà li?n k?, shophouse, bi?t th? song l?p, bi?t th? don l?p, dinh th?. D? án s? là m?t bi?u tu?ng m?i t?i TP H?i Phòng, du?c d?u tu và phát tri?n b?i Vinhomes m?t thành viên c?a t?p doàn Vingroup.
Comments
Issues with this site? Let us know.