About
Ti?n thân Tarpeda.org là m?t trang website c?a m?t câu l?c b? bóng dá Torpedo Minsk t?i gi?i qu?c gia Belarus. Ð?i choi các tr?n sân nhà t?i Sân v?n d?ng Torpedo ? Minsk, có s?c ch?a 4.800 ngu?i. Sau dó, website này du?c QH88 tài tr? và chuy?n d?n sang ho?t d?ng m?ng linh v?c cá cu?c tr?c tuy?n t?i th? tru?ng châu á. Ch? y?u tr?ng di?m phát tri?n m?nh t?i vi?t nam, cambodia, lào,...
Liên h?:
Tên Công Ty: Tarpeda
Ð?a ch?: Kotovskogo st. 2a, Minsk
Website: https://www.tarpeda.org/
Phone: +375 (29) 664-34-46
Email: tarpedaminsk@gmail.com
#qh88tar #qh88tarpeda #tarpeda #tarpedaorg #qh88tarpedaorg #qh888 #hq88
https://www.youtube.com/@TarpedaMinsk
https://www.instagram.com/tarpedaminsk/
https://www.t.me/tarpedaminsk
https://web.facebook.com/TarpedaMinsk/
https://macronbelarus.by/?product_cat=fk-torpedo-minsk
https://vk.com/tmfcultras
https://www.tarpeda.org/ve-chung-toi/
Comments
Issues with this site? Let us know.