About
Xin chào, tôi là Nguy?n Hà Ðông, m?t l?p trình viên d?n t? Hà N?i, Vi?t Nam. Tôi sinh nam 1985 và t?t nghi?p Ð?i h?c Bách Khoa Hà N?i. Có l? các b?n bi?t d?n tôi nhi?u nh?t qua trò choi di d?ng Flappy Bird. Trò choi này ra m?t vào nam 2013 và dã tr? thành m?t hi?n tu?ng toàn c?u nh? vào l?i choi don gi?n nhung gây nghi?n. Hi?n t?i, tôi dang là CEO & Founder c?a HB88, d?a ch? website là: https://hb88online.com/. Liên h? 0357 567 264 - Công ty HB88 Online t?i S? 42 Tr?n Cao Vân, Qu?n 3, TP.HCM, nguyenhadong275@gmail.com - V? tôi: https://hb88online.com/nguyen-ha-dong/
#nguyenhadong #hb88 #nhacaihb88 #hb88online #hb88onlinecom
https://hb88online.com/nguyen-ha-dong/
Comments
Issues with this site? Let us know.