About
Huong thom c?a nu?c hoa Anna Sui Sky có huong d?u c?a dua h?u, táo và chanh, huong gi?a c?a hoa nhài và hoa h?ng, và huong cu?i c?a x? huong, g? dàn huong và tuy?t tùng. Mùi huong này mang l?i c?m giác tuoi m?i, d? ch?u và n? tính.
Flacon c?a Sky du?c thi?t k? v?i màu xanh nh?t và hình dáng chai nu?c hoa nhu m?t qu? c?u b?c bên ngoài b?i nh?ng h?a ti?t d?c dáo, phù h?p v?i tên g?i c?a s?n ph?m là Sky - nghia là b?u tr?i.
V? giá c?, giá c?a s?n ph?m này cung s? ph? thu?c vào noi bán và kích c? c?a chai nu?c hoa. B?n có th? tìm ki?m thông tin v? giá c?a s?n ph?m nu?c hoa Anna Sui Sky trên các trang web bán l? tr?c tuy?n ho?c trên trang web chính th?c c?a Anna Sui.
Nu?c hoa Anna Sui Sky (còn du?c g?i là Sky Eau de Toilette) là m?t s?n ph?m nu?c hoa c?a thuong hi?u Anna Sui, du?c ra m?t vào nam 2007. Ðây là m?t lo?i nu?c hoa thom ngát và nh? nhàng, thi?t k? dành cho ph? n? yêu thích s? n? tính và tinh t?.
https://kenperfume.com/thuong-hieu/anna-sui/
Comments
Issues with this site? Let us know.