About
D? án Green Square Garden Di An mang d?u ?n c?a m?t t? h?p khu dô th? sinh thái d?ng c?p h?ng sang du?c quy ho?ch ch?n chu theo mô hình “Compound” khu compound mang phong cách m?t t? h?p resort t?i gia tiên phong t?i phía Ðông – B?c thành ph? HCM.
Tên d? án: Green Square Garden
Website: https://greensquaregarden.net/
Ð?a ch? d? án: 15/9 KP. Bình Ðu?ng 2, Phu?ng An Bình, TP. Di An, Bình Duong
Ð?a ch? van phòng tu v?n: 663 - 665 Ði?n Biên Ph?, phu?ng 25, qu?n Bình Th?nh, thành ph? H? Chí Minh
Phone: 0931.956.639
Email: Contact.Greentower@gmail.com
Tag: #greensquaregarden #bdsgreensquare #greensquare
Comments
Issues with this site? Let us know.