About
Flexdecor VN là thuong hi?u là chuyên cung c?p các s?n ph?m trang trí n?i th?t decor trung cao c?p ph?c v? cho thi?t k? n?i th?t h? gia dình, công trình thuong m?i, nhà ?, nhà hàng khách s?n, van phòng… Công ty mang d?n cho khách hàng s?n ph?m có tính th?ng nh?t cao v? ki?u cách, da d?ng s? l?a ch?n trong m?i lo?i hình s?n ph?m v?i giá c? tuong x?ng v?i giá tr? s?n ph?m cùng v?i chính sách d?ch v? chu dáo, tâm tâm s? mang d?n m?t s?n ph?m trang trí n?i th?t làm thay d?i không gian và t?o s? khác bi?t tích cách trong m?i công trình.

Flexdecor VN cam k?t mang d?n các s?n ph?m du?c ch?n l?c k? càng t? các thuong hi?u hàng d?u trong các danh m?c s?n ph?m phân ph?i v? ch?t lu?ng, m?u mã, giá c? và b?o hành t? các thuong hi?u mà chúng tôi phân ph?i. Các hàng hoá du?c nh?p kh?u ho?c làm vi?c v?i các hãng ? Vi?t nam du?c ch?n l?c và tìm hi?u k? tru?c khi bán d?n ngu?i tiêu dùng. Các s?n ph?m c?a Flexdecor VN dang du?c trình bày trên website chính th?c: www.flexdecor.vn v?i s? da d?ng v? m?u mã, thông tin c?p nh?t chi ti?t v?i hình ?nh d?y d?, trung th?c s? mang d?n cho khách hàng d?y d? nh?t v? thông tin và qua dó d? dàng di d?n quy?t d?nh mua online.

Các danh m?c s?n ph?m chính mà Flexdecor VN t?p trung:

Trang trí n?i th?t: Bao g?m các d? decor chuyên d?ng cho các phòng ch?c nang nhu trang trí phòng khách; trang trí phòng ng?, trang trí nhà b?p, trang trí phòng t?m…v?i các s?n ph?m decor chung và riêng t?o s? g?n k?t các d? n?i th?t, t?o nên s? th?ng nh?t và cá tính riêng c?a m?i phòng ch?c nang
Trang trí tr?n: mang d?n s? khác bi?t v? không gian, công nang s? d?ng s?n ph?m du?c trang b? mang d?n s? ti?n nghi cho gia ch? nhu qu?t tr?n, h? th?ng dèn tr?n, dèn th?, dèn r?i…
Trang trí tu?ng: Tu?ng là m?ng trang trí mang d?n nhi?u l?a ch?n cho d? decor mà không m?t di m?t cm di?n tích s? d?ng, trang trí tu?ng có th? k? d?n nhu tranh trang trí, các phù diêu ngh? thu?t d?c s?c, th?m treo, d?ng h? trang trí tu?ng.
Trang trí bàn k?: Bàn k? khác nhau s? có các d? decor khác nhau. Bàn làm vi?c v?i các hình tu?ng, v?t decor, hình ?nh hay nh?ng l? hoa mang d?n s? tuoi m?i trong không gian;
Trang trí chuyên d?: các l? h?i nhu nam m?i, giáng sinh, halloween hay sinh nh?t d?u c?n trang trí v?i các chuyên d? khác nhau, Flexdecor cung c?p các d? decor ph?c v? cho vi?c trang trí v?i nhi?u s?n ph?m khác nhau.
Flexdecor VN t?p trung vào vi?c tr?i nghi?m mua hàng t? click d?u tiên vào website, d?c thông tin, tham chi?u s?n ph?m, so sánh s?n ph?m, mua hàng, giao hàng, co ch? d?i tr? b?o hành v?i mong mu?n khách hàng có tr?i nghi?m t?t trong quá trình mua s?n ph?m

Bên c?nh dó, d? khách hàng du?c tr?i nghi?m th?c s?, m?t th?y, tay s?, khách hàng có th? ghé tham showroom c?a chúng tôi t?i d?a ch?:

TR? S? CHÍNH:

Showroom C18 Park Riverside

101 Bung Ông Thoàn, Phú H?u, Qu?n 9, Tp.HCM

Ði?n tho?i: 0934 90 2266

Email: hello@flexdecor.vn
Comments
Issues with this site? Let us know.