About
Cac phan khuc gia tham khao khi thue can ho chung cu: Can ho chung cu cho thue kha da dang ve gia de phuc vu cho nhu cau cua nhieu doi tuong khach hang khac nhau. Cu the, duoc phan chia thanh 3 phan khuc gia gom: Thue chung cu cao cap O phan khuc nay, doi tuong khach hang chu yeu la nhung nguoi co dieu kien tai chinh tot hoac nguoi nuoc ngoai den lam viec tai Viet Nam.Chung cu cao cap duoc thiet ke hien dai, tien nghi bac nhat, day du noi that cung cac tien ich cho cu dan tan huong cuoc song nhu be boi tran bo tren san thuong,quan ca phe gac mai Gia thue chung cu phan khuc nay len den 50 trieu dong/thang. Thue chung cu phan khuc tam trung Chung cu tam trung huong den doi tuong khach hang la cac ho gia dinh tre mong muon cu khung gian song hien dai va day du tien ich phuc vu cho cuoc song hay nhung nguoi lao dong co dieu kien kinh te kha hay cho thue lam van phong dai dien. Gia cho thue chung cu tam trung dao dong tu 8 den 15 trieu dong/ thang. Thue chung cu gia re, can ho mini Phan khuc nay co doi tuong khach hang dong nhat, tu sinh vien, nhan vien van phong cu thu nhap on dinh cho den cac gia dinh chua du tien mua nha. Gia cho thue can ho, chung cu gia re dao dong tu khoang 4 trieu dong den 7 trieu dong/ thang.#thuecanhochungcu #chothuecanhochungcu #chothuecanho #chothuechungcu #thuecanhochungcugiare #nhatot
Website: https://www.nhatot.com/thue-can-ho-chung-cu
Address: Tang 18, Me Linh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, Phuong Ben Nghe, Quan 1, TP Ho Chi Minh
Hotline: 19003003
Map: https://goo.gl/maps/hJYSbtxGCgnpAima8
Social:
https://twitter.com/thuechungcu1
https://linktr.ee/chothuecanhochungcunhatot
https://www.facebook.com/chothuecanhochungcunhatot/
https://www.instagram.com/chothuecanhochungcunhatot/
https://www.linkedin.com/in/chothuecanhochungcunhatot/
https://www.pinterest.com/chothuecanhochungcunhatot/
https://sites.google.com/view/chothuecanhochungcunhatot
https://www.youtube.com/channel/UCl6JlgF3e5JHm2wZ23R0rww
Comments
Issues with this site? Let us know.