About
Chemgas Vi?t Nam v?i hon 11 nam kinh nghi?m trong tu v?n thi?t k? h? th?ng và ?ng d?ng khí công nghi?p.
Ð?ng th?i còn là d?i tác dáng tin c?y trong cung c?p các lo?i khí công nghi?p nhu O2, N2, CO2, Argon... cho nhi?u don v? trong và ngoài nu?c. Các lo?i khí c?a chúng tôi có d? tinh khi?t lên d?n 99,999% nhu: O2, H2... chuyên dùng trong y t? và các lo?i khí hi?m ch?t lu?ng cao.
Ngoài ra chúng tôi còn cung c?p các thi?t b? cho khí công nghi?p nhu: v? chai da d?ng, van các lo?i, b? hóa hoi hay b?n l?ng….
T? 19, KP Phu?c Lái, TT Hi?p Phu?c, Huy?n Nhon Tr?ch, T?nh Ð?ng Nai, Vi?t Nam
0918581340
chemgasvn@gmail.com
#chemgas #chemgasvn #khicongnghiep #hethongcungcapkhi #khitinhkhiet #khihoalong #khihiem #khicongnghiepnhontrach #khihoalongnhontrach #khitinhkhietnhontrach #khihiemnhontrach
https://chemgasvn.com/

https://www.youtube.com/@ChemgasVietNam/about

https://www.reddit.com/user/chemgasvn

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=v-a4YGcAAAAJ

https://www.linkedin.com/in/chemgasvietnam/

https://soundcloud.com/chemgas-vi-t-nam

https://www.pinterest.com/chemgasvn/

https://twitter.com/ChemgasVietNam

https://www.kickstarter.com/profile/chemgasvn/about

https://www.quora.com/profile/Chemgas-Vi%E1%BB%87t-Nam

https://www.producthunt.com/@chemgasvn

https://www.behance.net/chemgasvn

https://about.me/chemgasvn

https://www.cakeresume.com/portfolios/chemgas-viet-nam

https://500px.com/p/chemgasvn

https://www.flickr.com/people/199430706@N08/

https://www.twitch.tv/chemgasvn/about

https://wellfound.com/u/chemgasvn

https://chemgasvn.blogspot.com/

https://www.blogger.com/profile/05350300582935620374

https://seochemgasvietnam9.wordpress.com/

https://gravatar.com/seochemgasvietnam

https://www.intensedebate.com/people/chemgasvn

https://sites.google.com/view/chemgasvn/

https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/5344841

https://trello.com/u/chemgasvn/activity

https://onmogul.com/chemgasvn

https://tawk.to/chemgasvn

https://play.eslgaming.com/player/19690321/

https://portfolium.com/chemgasvn
Comments
Issues with this site? Let us know.