About
B?y Chim Son Th? kênh thông tin chia s? v? cách nuôi, cách cham sóc, sinh s?n chim c?nh chi ti?t, d?y d? nh?t cho các b?n. Mua bán v?t tu v? chim c?nh
#baychim #baychimnet #baychimsontho #chimcanh #camnangchimcanh #cachnuoichim
Thông tin liên h? b?y chim:
SDT: 0559009656
Website: https://baychim.net/
Gmail: baychimsontho@gmail.com
Ð?a ch?: xóm Phú Lâu, thôn 2, xã H?ng K?, huy?n Sóc Son, Hà N?i
Comments
Issues with this site? Let us know.